Statutul asociației

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI “TIGHINA”

I.Asociaţii:

PALUȚĂ ALEXEI, BANDALAC MIHAIL, DOBROJAN SERGIU,

s-au asociat si au înfiinţat ASOCIAŢIA TIGHINA, in conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005.

II. Denumirea

Denumirea Asociaţiei este ” ASOCIAŢIA TIGHINA “, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.72561 din 27.04.2009, eliberata de Ministerul Justiţiei.

III. Sediul

Sediul Asociaţiei este in România, Bucureşti, Calea Văcăreşti nr.252-254, etaj 1, sector 4.

IV. Durata

Asociaţia este constituita pe o durata nedeterminata, incepand cu data inscrierii sale in Registrul Asociaţiilor si fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei sector 4.

V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei

Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii isi exprima voinţa de a se asocia in cadrul ASOCIAŢIEI TIGHINA constituita in scopul:

– Facilitării accesului la invatatura a copiilor fara posibilităţi materiale.

– Considerării educaţiei si cercetării drept resurse esenţiale ale dezvoltării eficiente si performante.

– Îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor cu handicap, o mai bună integrare a lor socială, precum şi ridicarea nivelului spiritual – moral în rândul acestor persoane.

VI. Patrimoniul initial

(1) Patrimoniul initial al Asociaţiei este de 4.000 lei, constituit din contribuţia , egala , in numerar a asociaţilor, membri fondatori.

(2) Patrimoniul iniţial al asociaţiei este vărsat în totalitate la data constituirii asociaţiei si completat cu venituri obţinute de asociaţie.

(3) Veniturile obţinute de asociaţie pot proveni din:

a) Aporturile, în numerar sau în natură ale membrilor, ulterioare înfiinţării asociaţiei;

b) cotizaţiile membrilor, periodice sau ocazionale;

c) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;

d) dividendele societăţilor comerciale ce pot fi înfiinţate de asociaţie;

e) venituri realizate din activităţi economice directe realizate de asociaţie;

f) donaţii, sponsorizări sau legate;

g) resurse ce pot fi obţinute de asociaţie de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

h) alte venituri prevăzute de lege.

VII. Activităţi economice ale asociaţiei

1. Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsă legătură cu scopul principal al acesteia.

2. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obbinute de asociaţie din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.